Priroda i cilj ovog materijala

Svrha ovog materijala - Smernica za razvoj sistema za rano otkrivanje i smanjenje osipanja iz škole (Early Warning System, dalje u tekstu: EWS) - jeste da pomogne školama koje nastoje da spreče ili da smanje učeničko osipanje iz škole. 

U okviru CroCooS projekta ovo je priručni material za mentore koji pomažu školama uključenim u probno istraživanje da uspostave održivi sistem prevencije učeničkog ranog napuštanja srednjih stručnih škola. Ovaj material će, takođe, biti dat školama iz kontrolne grupe u uzorku sa kojima neće raditi mentori. 

Izgradnja jednog sveobuhvatnog i održivog EWS sistema u instituciji  je dugotrajan posao. U ovom materijalu je predstavljen taj dugotrajni proces (2-4 godine), pri čemu je CroCooS projekat samo deo celokupnog razvoja EWS u instituciji. U toku korišćenja ovog priručnika može se videti u kojoj meri je škola u stanju da u probnom periodu koji traje 18 meseci realizuje taj razvojni proces. Škole učesnice u projektu, koje su spremne da razvijaju EWS sistem, moraju jasno znati gde se nalaze u tom poslu, šta su uradile, a koji ih zadaci još uvek čekaju. 

Veza Smernica i drugih delova projekta

          U Smernicama  su dati osnovni principi i koraci u izgradnji EWS u instituciji:

  • data je definicija EWS u instituciji i filozofija koja leži iza predloženih aktivnosti;
  • navedeni su glavni koraci i ključni elementi za izgradnju jednog EWS;
  • opisan je ciklus razvoja EWS u instituciji, koji se može preporučiti školama;
  • za svaki od koraka u izgradnji EWS dati su: praktična sredstva (nazvani: alati) i reference koje upućuju na materijale u kojima je objašnjena teorijska osnova (nazvani: elementi Repozitorijuma).

Smernice su dostupne na engleskom, srpskom, slovenačkom i mađarskom jeziku, kao i većina pominjanih alata. Neki opšti alati dostupni su samo na engleskom jeziku, a neki alati važni za određeni nacionalni kontekst dostupni su samo na tim nacionalnim jezicima. Glavni elementi Repozitorijuma uglavnom su na engleskom, a određeni delovi su dostupni i na nekom od pomenutih jezika. Svi materijali se nalaze na Web stranici projekta, a ponuđeni sadržaj se može stalno dopunjavati i menjati. Sadržaji Smernica (Guidelines), Priručnika za rad (Toolkit) i Repozitorijuma (Resource pool) su povezani preko ključnih reči. Lista ključnih reči se nalazi u Poglavlju 5 u ovom materijalu.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće