raven učitelja ali skupine

Orodja

 • Celostno spoznavanje dijaka – zbiranje podatkov

  Zbiranje podatkov je prvi korak na poti osebnega razvoja dijaka in tudi pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta. Pri zbiranju podatkov je varovanje zaupnosti na prvem mestu. Gre za dojemanje in razumevanje dijaka iz različnih vidikov ter zbiranje in sistematiziranje podatkov.

 • Dijakova zanimanja

  Kaj moramo vedeti o zanimanjih mladih in kako jih lahko razvijemo.

 • Naredite korak naprej – skupinska vaja

  Vajo je mogoče uporabiti v razredu ali s skupino dijakov ali pri oblikovanju skupine za namene: spoznavanja in razumevanja dijakov/članov skupine; razvijanja sočutja do soljudi; povezovanja skupine; razvijanja občutka, da so v skupini sprejeti in razumljeni; prepoznavanja in razumevanja razlogov za devianetno in/ali skrajno vedênje; pomoč pri razumevanju osebnih posledic dejstva, da je nekdo član manjšine ali...

 • Oblikovanje razrednega kodeksa ravnanja

  Postopek oblikovanja kodeksa ravnanja v razredu.

 • Orodje IAMTool (Jaz sem orodje) / Orodje za učinkovito in uspešno sporazumevanje

  Orodje IAMTool omogoča izboljšanje sporazumevanja s strukturirano pripravo srečanja, na katerem obravnavamo določeno temo.

 • Orodje za ugotavljanje tveganja

  Orodje je namenjeno učiteljem in šolam v postopku prepoznavanja in spremljanja dijakov v stiski, pri katerih obstaja tveganje za zgodnje opuščanje šolanja.

 • Osebni profil

  Osebni profil je kratka predstavitev dijaka, v kateri so zbrane glavne informacije, da ga delovna skupina za preprečevanje osipa na ravni šole (v nadaljevanju: skupina) nekoliko spozna in mu lahko ustrezno pomaga. V profilu so zbrane posebne podrobne izjave. Dijak ima lahko več profilov, kar je odvisno od namena priprave profila. Lahko ima enega z informacijami, ki jih mora skupina vedeti o njegovem življenju doma, in...

 • Pogovor kot sredstvo nudenja pomoči

  Pogovor z dijaki kot sredstvo nudenja pomoči sodi med poglavitne elemente procesa osebnega razvoja. Njegov glavni namen je individualna podpora dijakom pri iskanju lastnih odgovorov na svoje težave v življenju in pri učenju. Kako pogovor lahko pomaga?

 • Priprava osebnega izobraževalnega načrta (OIN)*

  Sestavljanje osebnega izobraževalnega načrta je postopek načrtovanja, v katerem strokovnjaki skupaj z dijakom načrtujejo njegov razvoj. To spada med temeljne teorije in pogoje uspešnega razvoja. Če dijak ve, kaj naj pričakuje, kaj se pričakuje od njega in kaj lahko pričakuje od ljudi okoli sebe, obstaja večja možnost sprememb in uspešnega učenja. Pomoč in razvoj kot postopek je treba obvezno načrtovati in...

 • Razprava o primeru po korakih

  Namen razprave o primeru: skupaj s člani delovne skupine za preprečevanje osipa (v nadaljevanju: skupini) pregledati težave povezane z načrtovanjem podpornih dejavnosti in vodenjem primera. Skupina lahko prispeva k razlagi osebnih občutkov vodje primera in pospeši ustvarjalno rešitev težave. Razprava o primeru se tiče konkretnega primera, dijaka, ki se ga obravnava na celosten način (vključno s posameznikom,...

 • Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi

  Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi, temelji na pristopu demokratične filozofije, ki predpostavlja, da je mogoče, da obe strani, vključeni v spor, izpolnita svoje potrebe v dani situaciji. Po navadi je za novo rešitev, ki ustreza obema stranema, potrebna ustvarjalnost in/ali uporaba nekaterih metod sporazumevanja.

 • Spremljanje izostajanja od pouka

  Izostajanje od pouka je eden od znakov stiske, ki jo doživlja dijak, ki je potencialni osipnik. Orodje vam pomaga ugotoviti število izostankov od pouka pri posameznem dijaku in prepoznati na ravni šole te, ki so največkrat izostali od pouka.

 • Tedenski skupinski pogovor namesto razredne ure

  Tedenski skupinski pogovor je eden od načinov, kako čim prej opaziti in prepoznati z vedênjem povezane opozorilne znake.

 • Temelji sporazumevanja med učitelji in dijaki

  Učinkovito sporazumevanje (komunikacija) med učitelji in dijaki pomeni več kot le pogovor med njimi. Vključuje nenehen razvoj zaupnih odnosov, posebne konverzacijske veščine in veščine poslušanja, podajanje ustreznih konstruktivnih povratnih informacij, zavedanje lastnega neverbalnega jezika. Poleg tega temelji na dobro uveljavljenih vlogah ter odnosnih mejah.

 • Učinkovite strategije sporazumevanja za učitelje/mentorje

  Ustrezne strategije sporazumevanja (komunikacije) se zavestno in previdno načrtujejo, prilagodijo in izberejo glede na cilje komunikatorja, potrebe sodelujoče oseb in dane okoliščine. Vsebujejo govorni in pisni del ter neverbalne komunikacijske znake s pravili in koraki strategije sporazumevanja.

 • Ustrahovanje

  Fizično ali čustveno ustrahovanje oziroma nadlegovanje v realnem ali virtualnem svetu je eden od znakov stiske, ki lahko nakazuje nevarnost osipa. Prepoznavanje tega znaka ni vedno preprosto, saj se le redko dogaja v razredu ali v navzočnosti učiteljev oziroma odraslih. To orodje je zato namenjeno pridobivanju informacij od dijakov.

 • Vodenje delovnih srečanj

  Sestankovanje skupine je bistveno za dobro skupno delo. Na sestankih lahko člani delijo svoje dosežke in težave, rešujejo morebitne spore ter sprejemajo pomembne odločitve.

 • Želim si, da bi moj učitelj vedel…

  Orodje je namenjeno učiteljem za uporabo v pogovorih z dijaki. Podpira poglabljanje zaupanja in razumevanja med učiteljem in dijakom.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.