Priručnik

CroCoos priručnik je zbirka praktičnih rešenja za sprečavanje osipanja učenika iz škole. Molimo vas da detaljno proučite dokument pod nazivom  Smernice pre nego što započnete korišćenje alatki u vašoj instituciji. 

Molimo vas da nam prenesete svoje iskustvo iz rada sa ovim alatkama tako što ćete postaviti na sajt svoje komentare o korisnosti alatki, kao i dati predloge kako se one mogu dodatno razviti ili popraviti. Želimo vam uspešnu pretragu naše baze.

Lista alatki

Da je moj/a nastavnik/ca samo znao/la…

Ova alatka se koristi za uspostavljanje poverenja i upoznavanje između nastavnika i učenika.

Delotvorna diskusija

Delotvorna diskusija sa učenicima je jedan od ključnih elemenata u njihovom ličnom razvoju. Glavni cilj ove diskusije je podržati učenike u pronalaženju odgovora na teškoće sa kojima se susreću u životu i u učenju. Ali kako diskusija može stvarno da pomogne?

Delotvorna komunikacija - Strategije efektivne komunikacije nastavnika/mentora

Adekvatne komunikacione startegije su: svesno i pažljivo planirane, prilagođene i odabrane na osnovu cilljeva koje komunikacijom želimo postići, predviđenih potreba osoba sa kojima komuniciramo i najpogodnije za date okolnosti. One imaju svoju usmenu ili pisanu formu i uključuju znakove neverbalne komunikacije, a nose sa sobom određena pravila i korake ( u skladu sa odabranom strategijom komunikacije).

Građenje odnosa

Građenje odnosa je prvi korak u pružanju podrške učenicima pod rizikom, razvoju pomagačkog odnosa, uspostavljanju dijaloga i podsticanju napretka u njihovom ličnom razvoju.

Izbor členova tima

Timovi se grade, ne nastaju sami od sebe. Prva aktivnost u razvoju tima je izbor adekvatnog broja i tipa ljudi za određeni posao.

Ja Sam Alatka (eng. IAMTool) / Alatka ta efikasnu i efektivnu komunikaciju

Ja Sam Alatka je model za unapređivanje komunikacije putem struktuisane pripreme za sastanak na kom će se raditi sa ciljanim učenikom ili grupom učenika.

Kako povećati interesovanje učenika?

Šta bi trebalo da znamo o interesovanjima mladih i načinima na koje se ta interesovanja mogu razvijati.

Komunikacija bez osuđivanja

Komunikacija bez osuđivanja je način prihvatanja osoba sa kojima se ne slažemo. Kada neko usvoji neosuđujući stav, on se odražava na sve njegove/njene stavove i ovaj stav onda počinje da prevladava u njegovim/njenim socijalnim, profesionalnim i svakodnevnim interakcijama.

Konstruktivno rešavanje konflikata

Konstruktivno rešavanje konflikata je pristup rešavanju problema koji počiva na demokratskim principima i pretpostavci da je moguće da obe strane u konfliktu mogu da budu zadovoljne rešenjem. U ovom procesu je neophodna kreativnost za iznalaženje rešenja koje je zadovoljavajuće za obe strane i/ili upotreba određenih komunikacionih metoda.

Koraci u diskusiji o slučaju

Svrha diskusije o slučaju: analiza problema vezanih za planiranje procedura podrške učeniku i upravljanje slučajem. Ovo se realizuje zajedno sa članovima tima koji imaju zadatak da pruže podršku u tumačenju i upravljanju osećanjima osobe koja je pokrenula slučaj. Diskusija o slučaju je zaista razgovor o jednom slučaju, tj. o određenom učeniku na kompleksan način (individua, njena porodica, društvo), sve o problemu koji ima (šta je prepreka, teškoća) i konačno o akcionom planu te aktivnostima u

Korak napred – grupna vežba

Vežba se može koristiti u bilo kom odeljenju ili grupi učenika, kao i za izgradnju bilo kakvog tima. Vežba omogućava: Upoznavanje u bolje razumevanje učenika/članova tima; Razvoj empatije; Razvoj grupne kohezije; Razvoj osećanja prihvatanja i razumevanja od starne grupe; Prepoznavanje u razumevanje razloga za devijantno ili ekstremno ponašanje; Razumevanju ličnih posledica zbog pripadnosti manjihskoj grupi ili subkulturi.

Kreiranje odeljenskog kodeksa ponašanja

Procedura formulisanja kodeksa ponašanja u odeljenju.

Odnos nastavnik-učenik

Efikasna i profesionalna komunikacija između nastavnika i učenika predstavlja mnogo više od pukog međusobnog razgovora. Ona uključuje: konstantno razvijanje poverenja, posebne veštine slušanja i konverzacije, davanje pravovremenih, konstruktivnih povratnih informacija, svesnost o sopstvenom neverbalnom izražavanju, dobro uspostavljene i iskomunicirane uloge i granice u datom odnosu.

Odsustvovanje sa nastave

Odsustvovanje sa nastave je jedan od signala upozorenja koji nam ukazuje da kod učenika postoji rizik od ranog napuštanja školovanja. Dati alat pomaže da se registruje broj propuštenih školskih časova od strane pojedinačnih učenika i da se selektuju učenici na nivou škole koji imaju najveći broj izostanaka.

Okrugli sto za partnere

Mnoge organizacije i institucije za pružanje pomoći se bave problemima i porodice i dece. Retko se ipak radi sa udruženim zahtevima obeju strana (dece i porodice) jer to zahteva velik napor i neizvesne efekte. Škola svakako može unaprediti resurse za rad sa decom kojoj je pomoć potrebna uključujući organizacije i predstavnike institucija oko same škole.

Pravljenje profila osobe

Pravljenje profila osobe je kratko upoznavanje sa učenikom, koje sadrži ključne informacije koje timu pomažu da razume učenika i pronađe najbolji način da mu pruži podršku. Učenik može da ima više profila, što zavisi od svrhe samog profila. Jedan profil timu pomaže da dobije podatke o učenikovom kućnom okruženju, drugi o tome šta on/ona rade u svoje slobodno vreme itd.

Pričanje priča

Kratki filmovi sa pričanjem priče su korisna alatka za rad sa učenicima koji rano napuštaju školu ili pohađaju škole iz programa “druge šanse”. Filmovi mogu pokrenuti diskusiju o verovanjima, shvatanjima, mišljenjima i stereotipima o učenicima koji napuštaju školu.

Sedmična grupna diskusija na času odeljenske zajednice

Sedmična grupna diskusija predstavlja način na koji se najranije može posmatrati i identifikovati koji signali upozorenja su povezani sa određenim učeničkim ponašanjem.

Sistem podrške učeniku

Alatka opisuje način na koji možemo organizovati podršku učeniku koji je u riziku.

Socijalna mapa

Socijalna mapa je lista informacija o socijalnim službama na određenom prostoru.

Sveobuhvatno upoznavanje učenika – prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka je prvi korak u procesu koji ima za cilj učenički razvoj, kao i formiranje ličnog plana razvoja. Prikupljanje podataka treba obaviti veoma diskretno. To je proces sagledavanja i razumevanja učenika iz različitih aspekata, kao i prikupljanja i sistematizacije prikupljenih podataka.

Tačke gledišta

Ova alatka pruža način za praćenje, posmatranje i što ranije identifikovanje signala upozorenja vezanih za ponašanje učenika u riziku od osipanja.

Uspostavljanje Individualnog plana razvoja (IPR)

Izrada IPR je proces u kom se radi na razvoju učenika tako što je učenik aktivno uključen. IPR se zasniva na jednoj od osnovnih pretopostavki uspešnog razvoja. Mnogo više izgled aza promenu ima kada je učenik svestan šta s eočekuje od njega i šta on/ona sam/a može očekivati od drugih. Planiranje, evaluaciju pružene pomoći I svaku vrstu razmene ideja o slučaju važno je organizovati tako da učenik može učestvovati i osećati vlasništvo nad procesom koji ga se tiče. Beleženje, sumiranje, i konačno p

Vođenje sastanka tima

Sastanci tima su ključni deo dobrog timskog rada. To su prilike da svi članovi tima međusobno podele uspehe i teškoće, kada se mogući konflikti mogu razrešiti ili doneti važne odluke.

Vršnjačka medijacija, Priručnik za učenike

Priručnik opisuje procedure, primere i izazove u rešavanju konflikata u školi putem vršnjačke saradnje.

Vršnjačko nasilje

Psihičko i fižičko nasilje, kao i virtuelno uznemiravanje neki su od signala upozorenja koji nam mogu ukazati na rizik od ranog napuštanja školovanja. Uočavanje ovih signala nije uvek lako, jer se pomenute situacije retko dešavaju u učionici ili u prisustvu nastavnika ili odraslih. Shodno tome, ova alatka usmerena je na dobijanje informacija od strane učenika.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće