Orodja

Rastoča zbirka orodji projekta CroCoos je nabor praktičnih rešitev namenjenih preprečevanju osipa. Preden orodja uporabite na vaši šoli, priporočamo, da si natančno pogledate Smernice

Vabimo vas, da nam v komentarjih pri posameznem orodju sporočite vaše mnenje o njihovi uporabnosti in učinkovitosti ter predloge za nadaljnji razvoj. Želimo vam uspešno iskanje po zbirki.

Seznam orodij

Akterji, elementi in sistem podpore dijakom

To je način in odnos organizacije podpore dijakom v stiski.

Celostno spoznavanje dijaka – zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov je prvi korak na poti osebnega razvoja dijaka in tudi pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta. Pri zbiranju podatkov je varovanje zaupnosti na prvem mestu. Gre za dojemanje in razumevanje dijaka iz različnih vidikov ter zbiranje in sistematiziranje podatkov.

Dijakova zanimanja

Kaj moramo vedeti o zanimanjih mladih in kako jih lahko razvijemo.

Dobro ciljno usmerjeno zbiranje podatkov za preprečevanje osipa

Orodje opisuje najpomembnejše podatke, ki naj bi se zbirali v okviru preprečevanja osipa. Zbiranje podatkov je proces, ki poteka med celotnim šolanjem dijakov, od njihovega vstopa v šolo do opustitve šolanja ali premestitve na drugo šolo. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni nekateri razlogi za zbiranje in spremljanje podatkov v šoli.

Medsektorsko sodelovanje – vzpostavljanje partnerstev, razvijanje sodelovanja

Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in ponovno vključevanje dijakov v izobraževanje ni naloga le šole. Za celovito reševanje teh vprašanj je potrebno medsebojno povezovanje različnih strok, ki delujejo na tem področju. Poleg formalnih institucij lahko pri tem sodelujejo in prispevajo tudi nevladne organizacije ter formalne in neformalne skupine. Zbiranje podatkov je stalen proces, medtem ko mora sodelovanje temeljiti na dejanskih potrebah.

Naredite korak naprej – skupinska vaja

Vajo je mogoče uporabiti v razredu ali s skupino dijakov ali pri oblikovanju skupine za namene: spoznavanja in razumevanja dijakov/članov skupine; razvijanja sočutja do soljudi; povezovanja skupine; razvijanja občutka, da so v skupini sprejeti in razumljeni; prepoznavanja in razumevanja razlogov za devianetno in/ali skrajno vedênje; pomoč pri razumevanju osebnih posledic dejstva, da je nekdo član manjšine ali subkulturne skupine.

Oblikovanje razrednega kodeksa ravnanja

Postopek oblikovanja kodeksa ravnanja v razredu.

Orodje IAMTool (Jaz sem orodje) / Orodje za učinkovito in uspešno sporazumevanje

Orodje IAMTool omogoča izboljšanje sporazumevanja s strukturirano pripravo srečanja, na katerem obravnavamo določeno temo.

Orodje za ugotavljanje tveganja

Orodje je namenjeno učiteljem in šolam v postopku prepoznavanja in spremljanja dijakov v stiski, pri katerih obstaja tveganje za zgodnje opuščanje šolanja.

Osebni profil

Osebni profil je kratka predstavitev dijaka, v kateri so zbrane glavne informacije, da ga delovna skupina za preprečevanje osipa na ravni šole (v nadaljevanju: skupina) nekoliko spozna in mu lahko ustrezno pomaga. V profilu so zbrane posebne podrobne izjave. Dijak ima lahko več profilov, kar je odvisno od namena priprave profila. Lahko ima enega z informacijami, ki jih mora skupina vedeti o njegovem življenju doma, in drugega z informacijami o svojem prostem času ipd.

Partnerska okrogla miza

Različne podporne organizacije se s težavami družin in otrok srečujejo istočasno. Te vzporedne aktivnosti se redko združujejo, zato njihovo reševanje zahteva več energije, obenem pa ni učinkovito. Šola lahko poveča svoje vire, potrebne za pomoč otrokom, če k sodelovanju povabi te organizacije in njihove predstavnike.

Partnersko sodelovanje v podporo dijakom v stiski

Kako oblikovati zemljevid socialnih storitev, pomeni, kako oblikovati nabor potencialnih zunanjih partnerjev šole z namenom sodelovalne podpore dijakov v stiski.

Pogovor kot sredstvo nudenja pomoči

Pogovor z dijaki kot sredstvo nudenja pomoči sodi med poglavitne elemente procesa osebnega razvoja. Njegov glavni namen je individualna podpora dijakom pri iskanju lastnih odgovorov na svoje težave v življenju in pri učenju. Kako pogovor lahko pomaga?

Pripovedovanje zgodb

Kratki izpovedni filmi z dijaki, ki so zgodaj opustili šolanje ali pa so ga nadaljevali v programih za osipnike. Prepričanja, predstave, mnenja in stereotipi o dijakih, ki zgodaj opustijo šolanje ali dijakov odnos do lastne situacije v šoli je mogoče predstaviti skozi pogovor o filmu.

Priprava osebnega izobraževalnega načrta (OIN)*

Sestavljanje osebnega izobraževalnega načrta je postopek načrtovanja, v katerem strokovnjaki skupaj z dijakom načrtujejo njegov razvoj. To spada med temeljne teorije in pogoje uspešnega razvoja. Če dijak ve, kaj naj pričakuje, kaj se pričakuje od njega in kaj lahko pričakuje od ljudi okoli sebe, obstaja večja možnost sprememb in uspešnega učenja. Pomoč in razvoj kot postopek je treba obvezno načrtovati in usklajevati skupaj z dijakom in starši, saj tako dijak postane odgovoren udeleženec v posto

Razprava o primeru po korakih

Namen razprave o primeru: skupaj s člani delovne skupine za preprečevanje osipa (v nadaljevanju: skupini) pregledati težave povezane z načrtovanjem podpornih dejavnosti in vodenjem primera. Skupina lahko prispeva k razlagi osebnih občutkov vodje primera in pospeši ustvarjalno rešitev težave. Razprava o primeru se tiče konkretnega primera, dijaka, ki se ga obravnava na celosten način (vključno s posameznikom, njegovo družino in družbo okrog njega), vse o njegovi težavi (kaj predstavlja oviro, tež

Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi

Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi, temelji na pristopu demokratične filozofije, ki predpostavlja, da je mogoče, da obe strani, vključeni v spor, izpolnita svoje potrebe v dani situaciji. Po navadi je za novo rešitev, ki ustreza obema stranema, potrebna ustvarjalnost in/ali uporaba nekaterih metod sporazumevanja.

Sestavljanje delovne skupine

Skupine je treba sestaviti zavestno, saj ne nastajajo same od sebe. Prva dejavnost pri sestavljanju skupine je izbira ustreznega števila članov in ustreznih profilov.

Spremljanje izostajanja od pouka

Izostajanje od pouka je eden od znakov stiske, ki jo doživlja dijak, ki je potencialni osipnik. Orodje vam pomaga ugotoviti število izostankov od pouka pri posameznem dijaku in prepoznati na ravni šole te, ki so največkrat izostali od pouka.

Stališča

Gre za način opazovnja, sledenja in prepoznavanja z vedênjem povezanih znakov stiske v čim krajšem času.

Tedenski skupinski pogovor namesto razredne ure

Tedenski skupinski pogovor je eden od načinov, kako čim prej opaziti in prepoznati z vedênjem povezane opozorilne znake.

Temelji sporazumevanja med učitelji in dijaki

Učinkovito sporazumevanje (komunikacija) med učitelji in dijaki pomeni več kot le pogovor med njimi. Vključuje nenehen razvoj zaupnih odnosov, posebne konverzacijske veščine in veščine poslušanja, podajanje ustreznih konstruktivnih povratnih informacij, zavedanje lastnega neverbalnega jezika. Poleg tega temelji na dobro uveljavljenih vlogah ter odnosnih mejah.

Učinkovite strategije sporazumevanja za učitelje/mentorje

Ustrezne strategije sporazumevanja (komunikacije) se zavestno in previdno načrtujejo, prilagodijo in izberejo glede na cilje komunikatorja, potrebe sodelujoče oseb in dane okoliščine. Vsebujejo govorni in pisni del ter neverbalne komunikacijske znake s pravili in koraki strategije sporazumevanja.

Ustrahovanje

Fizično ali čustveno ustrahovanje oziroma nadlegovanje v realnem ali virtualnem svetu je eden od znakov stiske, ki lahko nakazuje nevarnost osipa. Prepoznavanje tega znaka ni vedno preprosto, saj se le redko dogaja v razredu ali v navzočnosti učiteljev oziroma odraslih. To orodje je zato namenjeno pridobivanju informacij od dijakov.

Vedênje brez obsojanja

Vedênje brez obsojanja je način sprejemanja tistih, s katerimi se ne strinjamo. To se zgodi, ko nekdo zavzame odnos brez obsojanja, ni pa razmislil o lastnih predsodkih, ta odnos pa prevlada v vseh njegovih/ njenih stikih.

Vodenje delovnih srečanj

Sestankovanje skupine je bistveno za dobro skupno delo. Na sestankih lahko člani delijo svoje dosežke in težave, rešujejo morebitne spore ter sprejemajo pomembne odločitve.

Vzpostavljanje dobrega odnosa

Vzpostavljanje dobrega odnosa je prvi korak pri podpori dijakom v stiski, da z njimi vzpostavimo odnos nudenja pomoči, izvedemo razprave o nudenju pomoči in dosežemo rezultate v njihovem osebnem razvoju.

Želim si, da bi moj učitelj vedel…

Orodje je namenjeno učiteljem za uporabo v pogovorih z dijaki. Podpira poglabljanje zaupanja in razumevanja med učiteljem in dijakom.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.